- Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; 
- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống: 
- Rải nhựa đường; 
- Sơn đường và các loại sơn khác; 
- Lắp đặt các đường chắn, các dấu hiệu giao thông và các thứ tương tự; 
- Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc; 
- Xây dựng đường ống; 
- Xây dựng đường sắt và đường ngầm. 
- Xây dựng đường băng máy bay. 

Hình ảnh hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động khác