Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021