Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Chương trình mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3

Thi gói bánh mừng năm mới

Thi gói bánh mừng năm mới

Thi gói bánh mừng năm mới

Mừng quốc tế thiếu nhi 1-6

Mừng quốc tế thiếu nhi 1-6

Mừng quốc tế thiếu nhi 1-6

Đại hội cổ đông lần đầu

Đại hội cổ đông lần đầu

Đại hội cổ đông lần đầu                 

Đại hội đoàn thanh niên

Đại hội đoàn thanh niên

Đại hội đoàn thanh niên

Họp mặt đầu năm

Họp mặt đầu năm

Họp mặt đầu năm

Tặng quà tết cho các hộ nghèo

Tặng quà tết cho các hộ nghèo

Tặng quà tết cho các hộ nghèo khó khăn xã Phú Cường

Tặng quà mẹ VNAH 27.7

Tặng quà mẹ VNAH 27.7

Tặng quà mẹ VNAH 27.7

Đại hội đảng

Đại hội đảng

Đại hội đảng