Thông báo

Thông báo

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo

Thông báo

Gian hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động tháng 3 năm 2018 tại công ty Đồng Tân