Ngày 22/11/2017 họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Đồng Tân

Toàn cảnh Đại hội 

Đ/c Thiếu tá Nguyễn Văn Việt - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần

Đến tham dự Đại hội gồm có: Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Thủ trưởng các phòng ban nghiệp vụ Quân khu 7, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

Đ/c Đại tá Nguyễn Toàn Nghĩa Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồng Tân báo cáo Đại hội đồng cổ đông quá trình cổ phần hóa doanh ngiệp

Đ/c Đại tá Hoàng Công Hùng Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đồng Tân Thông qua các tờ trình hoạt động                                                           sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa

                                                                     Các cổ đông tham dự Đại hội

                                     Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội

                                   Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Thiếu tướng Ngô Ngọc Bình - Phó Tư lệnh Quân khu 7

                                Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tân

                    Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Đồng Tân

                                                                       Ra mắt Hội đồng quản trị

                                                                          Ra mắt Ban kiểm soát

 

Tin tức khác