Ngày 24/4/2018 Công ty Cổ phần đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự - Thông qua chương trình Đại hội

Báo cáo hoạt động tháng 12/2017 của Hội đồng quản trịBáo cáo KQHĐKD tháng 12/2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ciám đốc Công ty

Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và KQSXKD tháng 12/2017

Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận tháng 12/2017 và năm 2018; Tờ tình về việc trả lương, thù lao của HĐQT và BKS tháng 12/2017 và năm 2018; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Phát biểu ý kiến của Đại diện Công ty TNHH MTV Đông Hải

Phát biểu ý kiến của Đại diện cổ đông chiến lược Công ty TNHH MVT Xây dựng Ngọc Hạnh

Phát biểu ý kiến của các cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông qua biên bản kiểm phiếu biều quyết các vấn đề tại Đại hội

Thông qua biên bản làm việc và Nghị quyết Đại hội

Tin tức khác